OGŁOSZENIE Nr K.111.7.2023 z dnia 5 lipca 2023 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko: Informatyka

wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103
Zgodnie z treścią art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.: Dz.U.2018.577) istnieje możliwość zwolnienia przez dyrektora sądu z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy.

 


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie użytkowników systemów informatycznych;
 • administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz lokalną siecią komputerową oraz nadzór nad eksploatacją systemów;
 • wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym pozyskaniem, w szczególności administracja bezpieczeństwem IT, ustawianie oraz monitorowanie zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń;
 • prowadzenie dokumentacji systemu;
 • analiza technicznych i organizacyjnych uwarunkowań mających wpływ na zarządzanie systemami informatycznymi, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym identyfikowanie oraz analiza zagrożeń i ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych;
 • określanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych, z uwzględnieniem potrzeb kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności podczas ich przesyłania za pomocą urządzeń teletransmisji danych;
 • wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym.

 

2. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne, co najmniej pierwszego stopnia;
 • kwalifikacje w zakresie zarządzania systemami IT;
 • znajomość systemów:
  - Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server – ze szczególnym uwzględnieniem usług katalogowych;
  - Linux;
  - MS SQL Server 2008 i wyższe;
  - Windows 8, 10;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie specyfikacji technicznych oraz podręczników z zakresu informatyki;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe, brak toczących się przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j.Dz.U.2023.756).

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: informatyka;
 • znajomość administracji środowiskami wirtualnymi (VMware, HyperV);
 • umiejętność zarządzania systemami serwerowymi wiodących producentów;
 • umiejętność projektowania sieci LAN oraz sieci WAN;
 • umiejętność administracji systemami storage oraz bibliotekami taśmowymi;
 • zarządzanie urządzeniami sieci LAN i WAN;
 • dyspozycyjność;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • kreatywność i asertywność;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

4. Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie;
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia;
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań;
 • wynagrodzenie proponowane na w/w stanowisku po odbyciu stażu urzędniczego (zasadnicze w wysokości 5173 brutto; dodatek za wieloletnią pracę, przyznawany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.: Dz.U. 2018.577) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (t.j.Dz.U.2022.2425 z późn. zm.) oraz dodatek stanowiskowy przyznawany zgodnie z zasadami określonymi w w/w przepisach);
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • miejsce parkingowe;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka);
 • nagrody jubileuszowe;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Zgłoszenie do konkursu, z podaniem oznaczenia konkursu K.111.7.2023 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 2. Curriculum Vitae;
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. wyciąg z dowodu osobistego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty/informatyka;
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych;
 10. pisemne oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym;
 11. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 31 lipca 2023r.
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS - INFORMATYK


7. Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 06, 665 65 07;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U.2014.400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – sprawdzianu wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących informatyki;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane;
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych;
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone;
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.
 • W Sądzie Rejonowym w Białymstoku w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu do udziału w konkursie.

INFORMACJA z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K.111.7.2023 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:
1. Pan Jakub Borowski-Jocz
2. Pan Adam Zimnoch.

Konkurs na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023r. o godz. 10.00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna Nr C 011 (parter, segment C) i będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy informatycznej oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Proszę o punktualne przybycie (nie wcześniej niż 10 min przed wyznaczoną godziną).


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na staż urzędniczy na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Jakubowi Borowskiemu - Jocz, który wykazał się wymaganym wykształceniem, predyspozycjami do zatrudnienia na w/w stanowisku oraz otrzymał w konkursie łącznie najwyższą ilość punktów t.j.14.

Jednocześnie informuję, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy. Rezerwowa lista jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Lp. Nazwisko Imię - Liczba punktów
1. Zimnoch Adam - 10,56

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2023-07-05 10:34 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2023-08-25 10:24 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-08-31 14:52 Michał Gadomski Porównanie