OGŁOSZENIE Nr K-1102-7/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. budowlanych

w pełnym wymiarze czasu pracy

umowa o pracę: na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi w użytkowaniu Sądu Rejonowego w Białymstoku (w tym m.in. w zakresie opłat i podatków, ubezpieczenia nieruchomości i innych składników majątkowych Sądu);
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie wymaganych prawem przeglądów okresowych budynków Sądu Rejonowego;
 • prowadzenie spraw remontowych i konserwacyjnych z zakresie ogólnobudowlanym w budynku i na terenie posesji Sądu Rejonowego, w tym prowadzenie ewidencji remontów, zlecanie robót z zakresu konserwacji i remontów, nadzorowanie sposobu ich wykonania;
 • prowadzenia spraw związanych z wynajmowaniem powierzchni będącej w zarządzie Sądu i na potrzeby Sądu;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu Rejonowego;
 • opracowywanie i przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sądu;
 • prawidłowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie projektu planu zamówień publicznych;
 • przygotowanie projektu SIWZ oraz wymaganych w ustawie ogłoszeń i zaproszeń;
 • prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych;
 • udział w pracach komisji, ocenianie ofert;
 • przyjmowanie i przesyłanie korespondencji od i do wykonawców i innych zainteresowanych;
 • przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień.

OGŁOSZENIE Nr K-0741-25/19 z dnia 17 maja 2019 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244 z późn.zm.).

Liczba miejsc: 3 (Wydział Cywilny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Gospodarczy)

Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dwóch etapach:

 • selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia umiejętności obsługi komputera.

 

Program praktyki absolwenckiej:

1.  Rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym.
2.  Wysyłanie i podkładanie korespondencji.
3.  Wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej.
4.  Wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt.
5.  Uczestnictwo w rozprawach.

OGŁOSZENIE Nr K-1102-6/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 1 etat


1. Główne obowiązki:

 • sporządzanie projektów orzeczeń;
 • sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń;
 • sporządzanie projektów zarządzeń;
 • analizowanie akt sprawy we wskazanym zakresie;
 • kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
 • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
 • gromadzenie we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale.

* zakres szczegółowych obowiązków i wymagań na tym stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziego (Dz. U. 2012.1270).

OGŁOSZENIE Nr K-1102-3/19 z dnia 14 marca 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy.

ilość etatów: 4

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103


1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

OGŁOSZENIE Nr K-1102-2/19 z dnia 18 lutego 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. zamówień publicznych

wymiar etatu: 2/5
umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prawidłowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych;
 • przygotowanie projektu SIWZ oraz wymaganych w ustawie ogłoszeń i zaproszeń;
 • prowadzenie dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia;
 • obsługa techniczno-organizacyjna i sekretarska komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym m.in. przyjęcie i rejestracja ofert;
 • udział w pracach komisji, ocenianie ofert;
 • przyjmowanie i przesyłanie korespondencji od i do wykonawców i innych zainteresowanych;
 • przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień.