OGŁOSZENIE Nr K.110.1.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko: Inspektora
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie dostaw sprzętu informatycznego;
 • Prowadzenie dokumentacji przyjętego i przekazanego sprzętu informatycznego;
 • Zakupy akcesoriów informatycznych;
 • Wydawanie zamówień pracownikom;
 • Opracowywanie i przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sądu;
 • Udział w pracach komisji przetargowej, ocenianie ofert;
 • Realizowanie zakupów na potrzeby jednostki w zakresie dostaw i usług drobnych;
 • Przyjmowanie dostaw i wydawanie telefonów komórkowych, obsługa zwrotów i serwisu;
 • Obsługa sytemu monitoringu wizyjnego w zakresie zabezpieczania nagrań;
 • Przyjmowanie zleceń dotyczących zgłoszeń i awarii.

2. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy;
 • dobra znajomość pakietu biurowego MS Office;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia drugiego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (mile widziane z zakresu informatyki bądź pokrewne)
 • praktyczna znajomość ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • ukończone szkolenia związane z administrowaniem nieruchomości, zamówieniami publicznymi;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • odporność na stres;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.


4. Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie;
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia;
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań;
 • wynagrodzenie proponowane na w/w stanowisku po odbyciu stażu urzędniczego (zasadnicze w przedziale 4914 -5043 zł brutto; dodatek za wieloletnią pracę, przyznawany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.: Dz.U. 2018.577) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (t.j.Dz.U.2023.2016 z późn. zm.)
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • dofinansowanie do udziału w zajęciach rekreacyjno- sportowych;
 • miejsce parkingowe;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka);
 • nagrody jubileuszowe;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K.110.1.2024 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 2. Curriculum Vitae,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. wyciąg z dowodu osobistego,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku inspektora,
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
 10. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 10 maja 2024r.
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS – K.110.1.2024


7. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 05, 665 65 07;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – sprawdzianu wiedzy: wymagana znajomość ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
  - trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane;
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych;
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone;
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.
 • W Sądzie Rejonowym w Białymstoku w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu do udziału w konkursie.

 


INFORMACJA z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy docelowo na stanowisko inspektora w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K.110.1.2024 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy docelowo na stanowisko inspektora ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:


Lp. Nazwisko Imię
1. Zimnoch Sebastian
2. Niemołocznow Waldemar Andrzej
3. Dworzańczyk Barbara
4. Stroczkowski Mateusz
5. Raszkiewicz Aleksandra

Drugi etap konkursu polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności - odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala szkoleniowa Nr E403 (IV p., blok E).

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy docelowo na stanowisko inspektora w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K.110.1.2024 informuję, iż po przeprowadzeniu drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności oraz posiadanej wiedzy, ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:


Lp. Nazwisko Imię - ilość punktów w skali 0-10
1. Stroczkowski Mateusz - 8,4
2. Zimnoch Sebastian - 7,3

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się  w dniu 3 czerwca 2024r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala szkoleniowa Nr E403 (IV piętro, blok E).

Kandydaci zostali podzieleni odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:

poz. 2 od godz. 9.00
poz. 1 od godz. 9.15

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.
Przy wejściu na salę wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.


 INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informujemy, iż propozycja zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Panu Mateuszowi Stroczkowskiemu, który uzyskał w konkursie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie informujemy, iż Komisja Konkursowa na podstawie art. 3 b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), w oparciu o wyniki konkursu wyłoniła listę rezerwową, na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, na którą wpisany został Pan Sebastian Zimnoch.

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik docx, 36.09 KB)

Kwestionariusz (Plik docx, 20.81 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 27.00 KB)

Oświadczenie - konkurs, dowód osobisty (Plik doc, 25.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2024-04-22 13:05 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2024-05-17 09:45 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-05-27 15:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-06-05 14:47 Michał Gadomski Porównanie