Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę, może ona skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pełnomocnika lub telefonicznie z Biurem Obsługi Interesanta pod nr tel. 85 665 65 10  i przekazać sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna lub nieporadna.

Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również w razie istnienia takiej konieczności zadbać o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

 

Deklaracja dostępności

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku - tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku - tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-read)

 

Skład Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 • Stępień Mariusz - Przewodniczący
 • Woronowicz Ryszard - Zastępca Przewodniczącego
 • Zielińska Marzena - Zastępca Przewodniczącego
 • Czaplejewicz – Śpiewak Agnieszka - Członek
 • Laszkiewicz Witalis Andrzej - Członek
 • Lewczuk Monika - Członek
 • Moczulska Alicja - Członek
 • Pikus Krystyna - Członek
 • Suszczyńska Anna - Członek

Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. należności dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych wynoszą:

 • za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika obowiązuje rekompensata w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, to jest 127,76 zł;
 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności w sądzie, środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi 12,10 zł;
 • ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów, to jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących
 • pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

Najbliższe terminy posiedzeń Rady Ławniczej przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

09.02.2021 r. godz. 10:00,
16.04.2021 r. godz. 10:00,
11.06.2021 r. godz. 10:00

 

 • Krajowy Rejestr Sądowy
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  Faks: 85 66 56 312
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Rejestr Zastawów
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  Faks: 85 66 56 310
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

 • Nowa Księga Wieczysta
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  Faks: 85 66 56 309
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  IX Wydział Ksiąg Wieczystych

Godziny przyjęć interesantów - wydawanie wyciągów, odpisów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Ksiąg Wieczystych oraz przyjmowanie ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 

Opłaty - za wydanie odpisu, zaświadczenia, informacji lub wyciągu z Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów.

 

Budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku składa się z pięciu segmentów:

 • Segment A  (budynek główny położony równolegle do ulicy Mickiewicza) – tu znajduje się wejście do Sądu i główny dojazd;
 • Segment B (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na lewo od wejścia głównego) -  połączony  z segmentem A za pomocą łącznika ;
 • Segment C (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na wprost od wejścia głównego) – połączony z segmentem A za pomocą łącznika;
 • Segment D (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na prawo od wejścia głównego) – połączony z segmentem E za pomocą łącznika. Użytkowany przez Prokuratury Rejonowe w Białymstoku. Główne wejście znajduje się od ulicy Kuronia;
 • Segment E (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na prawo od wejścia głównego) – połączony z segmentem A za pomocą łącznika.

Sale rozpraw znajdują się  w segmentach A, B, C i E.


 • Sala rozpraw nr A021 – parter segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz znajdujący się  po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr V, VI – pierwsze piętro segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na pierwsze piętro i skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr XIX, XX, XXI, XXII – drugie piętro segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro następnie w przypadku sal XIX i XX skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal XXI i XXII  skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr I, II, III, IV – parter segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz  znajdujący się  po lewej stronie. Sala nr I znajduje się na końcu korytarza. W przypadku sal II, III, IV należy na końcu korytarza skręcić w prawo.

 

 • Sale rozpraw nr VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – pierwsze piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na pierwsze piętro, skręcić w korytarz znajdujący się prawej stronie i iść do końca korytarza. W przypadku sal VIII i IX należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal X, XI, XII, XIII i XIV należy skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, B221 – drugie piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro, skręcić w korytarz znajdujący się prawej stronie i iść do końca korytarza. W przypadku sal XXIII i XXIV należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI i B221 należy skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sala rozpraw nr XXXIII – czwarte piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na czwarte piętro,  skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie, następnie iść do końca korytarza i skręcić w prawo.

 

 • Sale rozpraw nr XV, XVI, XVII, XVIII – drugie piętro segmentu E

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro, skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie i iść do końca korytarza.  W przypadku sal XV i XVI należy skręcić w prawo, a w przypadku sal XVII i XVIII należy skręcić w lewo.

 

 • Sala rozpraw nr XXXII – czwarte piętro segmentu E

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na czwarte piętro,  skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, następnie iść do końca korytarza i skręcić w prawo.

 

 • Pokój przesłuchań B019 - parter segmentu B

  po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz  znajdujący się  po lewej stronie, na końcu korytarza skręcić w prawo.

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 

I
Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Rejonowym  w Białymstoku odbywa się w  następujący sposób:
1. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie i składane bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przyjmują:

 • pracownicy Biura Podawczego
 • pracownicy Biura Obsługi Interesanta (w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-18:00)

2. Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmują:

 • pracownicy Biura Obsługi Interesanta
 • pracownicy Sekretariatu Prezesa, pokój C012.

3. Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy wskazaniu imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej skargę.
4. Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 12:00 – 14:00.

 

II
1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia. (Art. 41a. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t).

 

III
Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków
1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa. (Art. 41b. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t).

 

IV
1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.
2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. (Art. 41c. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t).

 

V
Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 524).


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.-art. 41a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524).

 

Podkategorie