Skład Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 • Stępień Mariusz - Przewodniczący
 • Woronowicz Ryszard - Zastępca Przewodniczącego
 • Zielińska Marzena - Zastępca Przewodniczącego
 • Czaplejewicz – Śpiewak Agnieszka - Członek
 • Laszkiewicz Witalis Andrzej - Członek
 • Lewczuk Monika - Członek
 • Moczulska Alicja - Członek
 • Pikus Krystyna - Członek
 • Suszczyńska Anna - Członek

 Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. należności dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych wynoszą:

 • za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika obowiązuje rekompensata w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, to jest 127,76 zł;
 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności w sądzie, środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi 12,10 zł;
 • ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów, to jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących
 • pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

 Najbliższe terminy posiedzeń Rady Ławniczej przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku:
06.10.2020 r. godz. 10:00
08.12.2020 r. godz. 10:00

 

Budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku składa się z pięciu segmentów:

 • Segment A  (budynek główny położony równolegle do ulicy Mickiewicza) – tu znajduje się wejście do Sądu i główny dojazd;
 • Segment B (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na lewo od wejścia głównego) -  połączony  z segmentem A za pomocą łącznika ;
 • Segment C (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na wprost od wejścia głównego) – połączony z segmentem A za pomocą łącznika;
 • Segment D (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na prawo od wejścia głównego) – połączony z segmentem E za pomocą łącznika. Użytkowany przez Prokuratury Rejonowe w Białymstoku. Główne wejście znajduje się od ulicy Kuronia;
 • Segment E (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na prawo od wejścia głównego) – połączony z segmentem A za pomocą łącznika.

Sale rozpraw znajdują się  w segmentach A, B, C i E.


 • Sala rozpraw nr A021 – parter segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz znajdujący się  po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr V, VI – pierwsze piętro segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na pierwsze piętro i skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr XIX, XX, XXI, XXII – drugie piętro segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro następnie w przypadku sal XIX i XX skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal XXI i XXII  skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr I, II, III, IV – parter segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz  znajdujący się  po lewej stronie. Sala nr I znajduje się na końcu korytarza. W przypadku sal II, III, IV należy na końcu korytarza skręcić w prawo.

 

 • Sale rozpraw nr VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – pierwsze piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na pierwsze piętro, skręcić w korytarz znajdujący się prawej stronie i iść do końca korytarza. W przypadku sal VIII i IX należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal X, XI, XII, XIII i XIV należy skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, B221 – drugie piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro, skręcić w korytarz znajdujący się prawej stronie i iść do końca korytarza. W przypadku sal XXIII i XXIV należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI i B221 należy skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sala rozpraw nr XXXIII – czwarte piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na czwarte piętro,  skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie, następnie iść do końca korytarza i skręcić w prawo.

 

 • Sale rozpraw nr XV, XVI, XVII, XVIII – drugie piętro segmentu E

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro, skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie i iść do końca korytarza.  W przypadku sal XV i XVI należy skręcić w prawo, a w przypadku sal XVII i XVIII należy skręcić w lewo.

 

 • Sala rozpraw nr XXXII – czwarte piętro segmentu E

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na czwarte piętro,  skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, następnie iść do końca korytarza i skręcić w prawo.

 

 • Pokój przesłuchań B019 - parter segmentu B

  po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz  znajdujący się  po lewej stronie, na końcu korytarza skręcić w prawo.

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 

I
Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Rejonowym  w Białymstoku odbywa się w  następujący sposób:
1. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie i składane bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przyjmują:

 • pracownicy Biura Podawczego
 • pracownicy Biura Obsługi Interesanta (w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-18:00)

2. Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmują:

 • pracownicy Biura Obsługi Interesanta
 • pracownicy Sekretariatu Prezesa, pokój C012.

3. Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy wskazaniu imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej skargę.
4. Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 12:00 – 14:00.

 

II
1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia. (Art. 41a. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t).

 

III
Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków
1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa. (Art. 41b. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t).

 

IV
1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.
2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. (Art. 41c. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t).

 

V
Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 524).


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.-art. 41a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 j.t.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524).

 

 • Krajowy Rejestr Sądowy
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  Faks: 85 66 56 312
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Rejestr Zastawów
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  Faks: 85 66 56 310
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

 • Nowa Księga Wieczysta
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  Faks: 85 66 56 309
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  IX Wydział Ksiąg Wieczystych

Godziny przyjęć interesantów - wydawanie wyciągów, odpisów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Ksiąg Wieczystych oraz przyjmowanie ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 

Opłaty - za wydanie odpisu, zaświadczenia, informacji lub wyciągu z Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów.

 

Do Sądu Rejonowego w Białymstoku można dojechać autobusem linii numer 19.

Na terenie Sądu udostępnione są bezpłatne parkingi dla interesantów.

 

Dojazd do budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 • Z dworca PKS:  

Autobus linii numer 19 - należy wysiąść na przystanku Mickiewicza, Sąd Rejonowy(704)

 • Z dworca PKP:

Autobus linii numer 4 - należy wysiąść na przystanku Mickiewicza, Ciołkowskiego(240), następnie przesiąść się na autobus linii numer 19 i wysiąść na przystanku Mickiewicza, Sąd Rejonowy(704)


Wyświetl większą mapę

 

Podkategorie