OGŁOSZENIE Nr K-1102-11/19 z dnia 20 września 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku
ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko:

Informatyka
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz lokalną siecią komputerową oraz nadzór nad eksploatacją systemów;
 • wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym pozyskaniem, w szczególności administracja bezpieczeństwem IT, ustawianie oraz monitorowanie zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń;
 • tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych;
 • prowadzenie dokumentacji systemu;
 • analiza technicznych i organizacyjnych uwarunkowań mających wpływ na zarządzanie systemami informatycznymi, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym identyfikowanie oraz analiza zagrożeń i ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych;
 • określanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych, z uwzględnieniem potrzeb kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności podczas ich przesyłania za pomocą urządzeń teletransmisji danych;
 • wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym.

OGŁOSZENIE Nr K-1102-8/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:
Specjalisty ds. gospodarczych
pełniącego funkcję Kierownika Oddziału Gospodarczego
w pełnym wymiarze czasu pracy
umowa o pracę na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • planowanie i organizowanie pracy oddziału gospodarczego, bieżący nadzór i kontrola wykonywania zadań przez pracowników oddziału;
 • nadzór nad całością zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi w użytkowaniu Sądu Rejonowego w Białymstoku (w tym m.in. w zakresie opłat i podatków, ubezpieczenia nieruchomości i innych składników majątkowych Sądu);
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie wymaganych prawem przeglądów okresowych budynków Sądu Rejonowego;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej Sądu Rejonowego;
 • prowadzenie spraw remontowych i konserwacyjnych z zakresie ogólnobudowlanym w budynku i na terenie posesji Sądu Rejonowego, w tym prowadzenie ewidencji remontów, zlecanie robót z zakresu konserwacji i remontów,  nadzorowanie sposobu ich wykonania;
 • prowadzenia spraw związanych z wynajmowaniem powierzchni będącej w zarządzie Sądu  i na potrzeby Sądu;
 • planowanie i nadzór nad realizacją zaopatrzenia i wyposażenia sądu;
 • tworzenie rejestru sprzedaży usług i zakupu na potrzeby rozliczeń podatku VAT;
 • przeprowadzanie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, kontrola merytoryczna, ocena gospodarności i zgodności z prawem wynikająca z zadań realizowanych przez oddział;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu Rejonowego;
 • opracowywanie i przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sądu;
 • prawidłowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych;
 • przygotowanie SIWZ oraz wymaganych w ustawie ogłoszeń i zaproszeń, prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych, udział w pracach komisji, ocenianie ofert, przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień;
 • opracowywanie projektów pism dyrektora w zakresie prowadzonych spraw;
 • zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.) tj. wykonywanie zadań administracyjnych polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu, a także dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników i innych pracowników Sądu oraz reprezentowania Skarbu Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.

 

OGŁOSZENIE Nr K-1102-9/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy
ilość etatów: 3
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

OGŁOSZENIE Nr K-1102-7/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. budowlanych

w pełnym wymiarze czasu pracy

umowa o pracę: na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi w użytkowaniu Sądu Rejonowego w Białymstoku (w tym m.in. w zakresie opłat i podatków, ubezpieczenia nieruchomości i innych składników majątkowych Sądu);
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie wymaganych prawem przeglądów okresowych budynków Sądu Rejonowego;
 • prowadzenie spraw remontowych i konserwacyjnych z zakresie ogólnobudowlanym w budynku i na terenie posesji Sądu Rejonowego, w tym prowadzenie ewidencji remontów, zlecanie robót z zakresu konserwacji i remontów, nadzorowanie sposobu ich wykonania;
 • prowadzenia spraw związanych z wynajmowaniem powierzchni będącej w zarządzie Sądu i na potrzeby Sądu;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu Rejonowego;
 • opracowywanie i przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sądu;
 • prawidłowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie projektu planu zamówień publicznych;
 • przygotowanie projektu SIWZ oraz wymaganych w ustawie ogłoszeń i zaproszeń;
 • prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych;
 • udział w pracach komisji, ocenianie ofert;
 • przyjmowanie i przesyłanie korespondencji od i do wykonawców i innych zainteresowanych;
 • przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień.

OGŁOSZENIE Nr K-0741-25/19 z dnia 17 maja 2019 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244 z późn.zm.).

Liczba miejsc: 3 (Wydział Cywilny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Gospodarczy)

Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dwóch etapach:

 • selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia umiejętności obsługi komputera.

 

Program praktyki absolwenckiej:

1.  Rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym.
2.  Wysyłanie i podkładanie korespondencji.
3.  Wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej.
4.  Wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt.
5.  Uczestnictwo w rozprawach.