OGŁOSZENIE Nr K-1102-6/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 1 etat


1. Główne obowiązki:

 • sporządzanie projektów orzeczeń;
 • sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń;
 • sporządzanie projektów zarządzeń;
 • analizowanie akt sprawy we wskazanym zakresie;
 • kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
 • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
 • gromadzenie we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale.

* zakres szczegółowych obowiązków i wymagań na tym stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziego (Dz. U. 2012.1270).

OGŁOSZENIE Nr K-1102-3/19 z dnia 14 marca 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy.

ilość etatów: 4

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103


1. Główne obowiązki:

 • protokołowanie na rozprawach sądowych,
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
 • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.

OGŁOSZENIE Nr K-1102-2/19 z dnia 18 lutego 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalisty ds. zamówień publicznych

wymiar etatu: 2/5
umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 


1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prawidłowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych;
 • przygotowanie projektu SIWZ oraz wymaganych w ustawie ogłoszeń i zaproszeń;
 • prowadzenie dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia;
 • obsługa techniczno-organizacyjna i sekretarska komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym m.in. przyjęcie i rejestracja ofert;
 • udział w pracach komisji, ocenianie ofert;
 • przyjmowanie i przesyłanie korespondencji od i do wykonawców i innych zainteresowanych;
 • przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień.

 

OGŁOSZENIE Nr K-1102-1/19 z dnia 7 lutego 2019 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

wymiar etatu: 0,3

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;
 • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;
 • szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych;
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przedstawianie wyników tych postępowań i wynikających z nich wniosków Prezesowi Sądu;
 • opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Prezesowi Sądu projektów dokumentów normujących ochronę informacji niejawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;
 • prowadzenie wykazu osób zatrudnionych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia lub je cofnięto;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

OGŁOSZENIE Nr K-0741-5/19 z dnia 4 lutego 2019 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).

Liczba miejsc: 4 (Archiwum Ksiąg Wieczystych, Wydział Cywilny, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Gospodarczy)

Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dwóch etapach:

 • selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia umiejętności obsługi komputera.

Program praktyki absolwenckiej:

 • rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
 • wysyłanie i podkładanie korespondencji;
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
 • wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt;
 • uczestnictwo w rozprawach.