OGŁOSZENIE Nr K-0741-25/19 z dnia 17 maja 2019 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244 z późn.zm.).

Liczba miejsc: 3 (Wydział Cywilny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Gospodarczy)

Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dwóch etapach:

  • selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  • rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia umiejętności obsługi komputera.

 

Program praktyki absolwenckiej:

1.  Rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym.
2.  Wysyłanie i podkładanie korespondencji.
3.  Wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej.
4.  Wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt.
5.  Uczestnictwo w rozprawach.

OGŁOSZENIE Nr K-1102-6/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko:

ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 1 etat


1. Główne obowiązki:

  • sporządzanie projektów orzeczeń;
  • sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń;
  • sporządzanie projektów zarządzeń;
  • analizowanie akt sprawy we wskazanym zakresie;
  • kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
  • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
  • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
  • gromadzenie we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale.

* zakres szczegółowych obowiązków i wymagań na tym stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziego (Dz. U. 2012.1270).