Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „ Jednorazową naprawę i konserwację systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku”.


Nr postępowania:  G-3710-20/19

Termin składania ofert ustalono na dzień: 23 grudnia 2019 r. na godz. 10:00.

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 636133-N-2019.

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Konserwację instalacji elektrycznych Sądu Rejonowego w Białymstoku”.


Nr postępowania:  G-3710-19/19
Termin składania ofert ustalono na dzień: 10 grudnia 2019 r. na godz. 12:00.
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 631496-N-2019.
Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=35543f9d-408f-48e4-9948-ff3c2a1dbf9e

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na : „Dostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnych do Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103”.


Nr postępowania przetargowego G-3710-18/19

Termin składania ofert: 26 listopada 2019r. godz. 10.00

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 623710-N-2019

Postępowanie jest prowadzone w trybie Pzp.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na najemcy pomieszczenia znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 o powierzchni użytkowej 16,89 m2 przeznaczonego na cele handlowo-usługowe.


Nr postępowania przetargowego: G-241-53/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 15 listopada 2019 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi ochrony fizycznej.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-16/19

Termin składania ofert ustalono na dzień: 14 listopada 2019 r. na godz. 11:00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w oparciu o przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) oraz na podstawie warunków określonych w Ogłoszeniu.

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku”.


Nr postępowania: G-3710-17/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 6 listopada 2019 r. do godz. 10:30.

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 615688-N-2019.

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach.