Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku”.


Nr postępowania: G-3710-15/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 24 października 2019 r. do godz. 10:30.

Termin składania ofert ustalono na dzień 25 października 2019 r. do godz. 10:30.

Postępowanie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 610493-N-2019.

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załączniku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, polegających na usunięciu usterek wskazanych w protokole okresowej kontroli obiektu budowlanego.


Nr postępowania: G-241-45/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 14 października 2019 r. do godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załączniku.

Na podstawie art. 13a ust. 1  ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający - Sąd Rejonowy w Białymstoku zamieszcza na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2019.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 4 i 5”.


Nr postępowania:  G-3710-13/19
Termin składania ofert ustalono na dzień: 27 września 2019 r. na godz. 10:00.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Dostawę mebli wraz z montażem i podłączeniem urządzeń w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Białymstoku”.


Nr postępowania:  G-3710-14/19
Termin składania ofert ustalono na dzień: 26 września 2019 r. na godz. 12:00.


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 599357-N-2019.

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6e13d591-8a44-4175-bb3c-a998632068c6

 

Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i pedagogizujących w ośrodku kuratorskim nr 1 w Białymstoku przy sądzie rejonowym w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-241-39-19

Termin składania ofert ustalono na dzień 16 września 2019 r. na godz. 11:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.