OGŁOSZENIE Nr K-1102-3/20 z dnia 14 lutego 2020 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko: księgowego

w pełnym wymiarze czasu pracy

umowa o pracę na czas określony sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, wprowadzanie do ewidencji rachunków biegłych sądowych, tłumaczy, mediatorów, kuratorów, syndyków, radców prawnych wypłacanych z wydatków budżetowych oraz z sum na zlecenie. Uzgadnianie wprowadzonych zapisów z właściwymi kontami księgowymi.
 • Dekretowanie dowodów księgowych podlegających wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych.
 • Wprowadzanie i księgowanie dowodów księgowych w księgach rachunkowych.
 • Naliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od należności na rzecz ww. uczestników postępowania sądowego.
 • Sporządzanie i terminowa realizacja dyspozycji płatniczych w formie elektronicznej.

 

OGŁOSZENIE Nr K-111-1/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 1,5 etatu
umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

 • sporządzanie projektów orzeczeń;
 • sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń;
 • sporządzanie projektów zarządzeń;
 • analizowanie akt sprawy we wskazanym zakresie;
 • kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
 • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
 • gromadzenie we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale.
  * zakres szczegółowych obowiązków i wymagań na tym stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziego (Dz. U. 2012.1270).